ரஷ்யா நாட்டு இந்துக்கள் .இதுவரை 1,000 பேர் ரஷ்யாவில் இருந்து கிளம்பி48 நாள் விரதம் இருந்து இருமுடி கட்டி சபரி மலை வந்துள்ளனர்.

ரஷ்யா நாட்டு இந்துக்கள் .இதுவரை 1,000 பேர் ரஷ்யாவில் இருந்து கிளம்பி48 நாள் விரதம் இருந்து இருமுடி கட்டி சபரி மலை வந்துள்ளனர்.

ரஷ்யா நாட்டு இந்துக்கள் .இதுவரை 1,000 பேர் ரஷ்யாவில் இருந்து கிளம்பி48 நாள் விரதம் இருந்து இருமுடி கட்டி சபரி மலை வந்துள்ளனர்.

.ரஷ்யாநாட்டில் இது வரை 50,000திற்கு மேற்பட்டோர் இந்து வாக மதம் மாறி உள்ளனர்


ஒப்பான செய்திகள்...


விளம்பரம்